Protocol, Algemene Bepalingen en Bemiddelingsvoorwaarden

Protocol

1Artikel 1 | Definities
 • Aanbieder: een professioneel autobedrijf en/of groep autobedrijven die middels Biddo Voertuigen ter Waardebepaling en/of verkoop aanbiedt in uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Applicatie: een door Biddo aan Aanbieder ter beschikking gestelde web omgeving of app;
 • Bieder(s): een bedrijf dat middels Biddo Waardebepalingen/Bieding(en) op Voertuigen van Aanbieder uitbrengt met als doel het sluiten van een koopovereenkomst met Aanbieder;
 • Bieding(en): een door Bieder(s) binnen Biddo afgegeven bod op een Voertuig van Aanbieder met een koopverplichting voor Bieder, zodra deze Bieding de Hoogste bieding op een Voertuig van Aanbieder betreft en de Aanbieder de Bieding middels het verzilveren van een Voucher omzet in een Koopovereenkomst;
 • Claim: een manco of gebrek door Koper geconstateerd aan een Voertuig van Aanbieder die door Aanbieder niet is gemeld in het kader van de Inspectie van dit Voertuig en die het eigen risico overschrijdt;
 • Derde Koper: een koper die door Aanbieder in de gelegenheid is gesteld om middels de Applicatie een bieding op een Voertuig te doen, niet zijnde een koper die behoort tot de Bieders;
 • Eigen risico: een bedrag inzake een manco of gebrek aan een Voertuig van Aanbieder,  waarbinnen een Koper niet gerechtigd is te claimen bij de Aanbieder;
 • Hoogste bieding: het hoogst geboden geldbedrag per Voertuig uit hoofde van gedane Biedingen door het aantal Bieders in Biddo;
 • Inspectie: een door de Aanbieder volledig uit te voeren controle op de staat van het door Aanbieder aangeboden Voertuig, middels het volledig in te vullen web of app formulier, inzake de staat van het door Aanbieder aangeboden Voertuig, op basis waarvan een Bieder een Waardebepaling doet;
 • Koopovereenkomst(en): is het gevolg van de Hoogste bieding die middels het verzilveren van de Voucher wordt omgezet in een koopovereenkomst tussen de door Biddo gefaciliteerde Koper en de Aanbieder van het Voertuig;
 • Koper: een Bieder die een Waardebepaling inzake het Voertuig deed waarvan de Voucher door een Aanbieder is verzilverd middels de Applicatie en heeft geleid tot een Koopovereenkomst aangaande het Voertuig;
 • Verkoop: de middels het verzilveren van de Voucher tot stand gekomen Koopovereenkomst inzake het Voertuig tussen Aanbieder en Koper;
 • Voertuig(en): de door Aanbieder ter Waardebepaling en/of verkoop aangeboden auto zoals in de Inspectie getoond;
 • Voucher:een menu binnen de Applicatie waarbinnen de Hoogste bieding op het Voertuig is opgeslagen alsmede de geldigheidsduur  hiervan;
 • Waardebepaling: een door Bieders binnen Biddo afgegeven waarde welke tevens een Bieding behelst.
2Artikel 2 | Dienstverlening Biddo aan Aanbieder
2.1. Biddo verbindt zich en Aanbieder draagt Biddo op om aan Aanbieder haar diensten te verlenen aangaande het faciliteren van de Waardebepaling en Verkoop van Voertuigen conform de voorwaarden en condities, zoals verwoord in deze Overeenkomst.
3Artikel 3 | Sytematiek Waardebepaling en Verkoop
 1. Aanbieder vraagt bij Biddo Waardebepalingen aan via de online omgeving of app van Biddo, dan wel via extern aangesloten systemen.
 2. Alvorens Bieders Waardebepalingen inzake Voertuigen kunnen uitbrengen zijn de Aanbieders gehouden tot het verstrekken van de Inspectie van het aangeboden Voertuig. Indien data of foto’s niet, niet juist of niet volledig door de Aanbieder worden verstrekt aan Biddo, dan ontslaat dit Biddo van iedere in deze Overeenkomst overeengekomen verplichting, zulks ter beoordeling aan de directie van Biddo. Aanbieders garanderen dat bedoelde data, foto’s etc. juist en volledig zijn. Aanbieders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de controle op juistheid en volledigheid ter zake van deze data, foto’s etc. in het kader van de Inspectie van het aangeboden Voertuig.
 3. Biddo streeft er naar om middels de Applicatie dan wel een gekoppeld systeem minimaal vier  Biedingen binnen de aangegeven tijd van vijftien minuten of drie uur te genereren. De Biedingen verschijnen online in de Applicatie op internet en / of worden teruggekoppeld middels een extern gekoppeld systeem. Op het moment dat drie van de vijf Bieders middels de Applicatie uitstel aanvragen dan wordt dit verzoek automatisch toegewezen door de Applicatie en wordt de maximale tijd waarbinnen er een Bieding kan worden gedaan, verhoogd naar drie uur.
 4. Als Aanbieder binnen de geldigheidsduur van de Voucher, zijnde veertien dagen, aangeeft de Hoogste  bieding te willen omzetten in een Koopovereenkomst met de  Bieder die de Hoogste bieding heeft gedaan, dan doet deze dat uitsluitend middels de Applicatie en / of een gekoppelde applicatie. Verlenging van de geldigheidsduur van een Voucher is mogelijk mits de Bieder met de Hoogste bieding  hierin toestemt en de wijziging in de Voucher verwerkt in de Applicatie.
 5. De tijden waarbinnen Biddo middels haar Applicatie bereikbaar is om binnen de in de Applicatie aangegeven tijden Waardebepalingen te kunnen doen, zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot en met 17:30 uur en zaterdag van 09:30 uur tot en met 16:30. Verzoeken tot Waardebepaling die buiten deze tijden worden gedaan worden geacht te zijn gedaan op het eerstvolgende tijdstip van opening zoals hierboven vermeld. De verwerkingstijd voor verzoeken tot Waardebepaling, die worden verstuurd buiten de openingstijden, is te allen tijde drie uur, zulks met uitzondering van de algemeen erkende landelijke Nederlandse feestdagen.
 6. Aanbieder wordt in de gelegenheid gesteld om middels de Applicatie een Bieding te laten doen door een koper welke niet behoort tot de Bieders, hierna te noemen: de Derde Koper. De Derde Koper is verplicht tot een betaling van € 95,- ex BTW per Voertuig aan Biddo, te betalen binnen één week  na bevestiging van de verkoop  door Aanbieder aan Biddo. Aanbieder verplicht zich om iedere Derde Koper van deze werkwijze op te hoogte te stellen, voordat er een Waardebepaling wordt gedaan aan deze koper middels de Applicatie. Bevestiging van een transactie dient door de Aanbieder te allen tijde geschieden middels de Applicatie, waarna er direct zal worden gefactureerd aan bedoelde Derde Koper. Aanbieder verplicht zich om het factuuradres van bedoelde Derde Koper correct te vermelden in Biddo. Aanbieder kan meerdere Derde Kopers toevoegen in de Applicatie. Per verzoek tot Waardebepaling kan door Aanbieder één Derde Koper worden toegevoegd. Biddo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van transacties die middels de Applicatie zijn gedaan met Derde Kopers.
 7. Biddo verplicht zich ertoe zich in te spannen dat de Bieder met de Hoogste bieding het Voertuig binnen vijf werkdagen na het tot stand komen van de Koopovereenkomst heeft betaald, gevrijwaard en opgehaald op het adres van de Aanbieder. Aanbieder verplicht zich om alle noodzakelijke informatie zoals datum beschikbaarheid Voertuig, factuur, en alle data (zoals o.a. tenaamstellingscodes en exact afgelezen kilometerstanden) die nodig zijn om het Voertuig te vrijwaren per eerstvolgende mogelijkheid ter beschikking te stellen aan de Koper zodat deze in staat is om de Koopovereenkomst binnen vijf werkdagen af te handelen. Aanbieder accepteert vertraging in de nakoming van de verplichtingen van Koper, als gevolg van het niet tijdig ter beschikking hebben door Aanbieder van de in dit artikel genoemde en benodigde informatie, op voorhand.
4Artikel 4 | Volume Waardebepaling en Verkoop middels Biddo
 1. Aanbieder verplicht zich tot het aanvragen van minimaal 4000 Waardebepalingen per contractjaar middels de Applicatie en/of gekoppelde applicaties. Afwijkingen tot 10% onder het genoemde volume is toegestaan.
 2. De doelstelling van zowel Biddo als Aanbieder is om middels de Applicatie minimaal 600 Koopovereenkomsten te sluiten, zijnde minimaal 15% van het totaal aantal Waardebepalingen, waaronder zijn inbegrepen de transacties met een koper die niet behoort tot de Bieders.
 3. Evaluatie van bovenstaande resultaten tussen Biddo en Aanbieder vindt plaats na ieder kwartaal.
 4. Zowel Biddo als Aanbieder zijn gerechtigd om na afloop van ieder kwartaal deze Overeenkomst  schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van  één maand.
5Artikel 5 | Applicatie
 1. Biddo stelt aan Aanbieder de Applicatie ter beschikking waarbinnen de Aanbieder een Waardebepaling verzoek kan doen op digitale wijze. De Applicatie omvat minimaal de navolgende functionaliteiten:
  • een inspectiemenu met kentekenkoppeling;
  • een uploadmogelijkheid van foto’s;
  • een functionaliteit waarbinnen de onderhoudsstaat alsmede de technische staat en optische staat van het Voertuig kunnen worden weergegeven;
  • een mogelijkheid om aan te geven of het een Marge of BTW auto betreft;
  • managementstatistieken die inzicht geven in de conversie en volume op holdingniveau, vestigingsniveau en persoonlijk niveau.
 2. Na ondertekening van deze Overeenkomst en na de registratie van alle benodigde gegevens van de Aanbieder ontvangt de Aanbieder een gebruikersnaam en toegangscode, waarmee toegang wordt verkregen tot www.biddo.nl. De Applicatie kent diverse toegangsniveaus die in overleg met Aanbieder per medewerker van de Aanbieder worden ingericht.
 3. Medewerkers van Aanbieder die door Aanbieder zijn opgegeven als gebruiker worden door Biddo geacht handelings- en vertegenwoordingsbevoegd namens Aanbieder te zijn. Annulering van Koopovereenkomsten  als gevolg van achteraf door Aanbieder gestelde onbevoegdheid tast de rechtsgeldigheid van tot stand gekomen Koopovereenkomsten niet aan; Aanbieder is jegens Bieder met de Hoogste bieding gehouden haar verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst en deze Overeenkomst na te komen.
 4. Op de dienstverlening aan Biddo zijn haar Algemene Voorwaarden en Algemene Bemiddelingsvoorwaarden van toepassing welke onlosmakelijk deel uitmaken van deze Overeenkomst. In geval van discrepanties tussen de inhoud van deze Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en de Algemene Bemiddelingsvoorwaarden prevaleert de inhoud van deze Overeenkomst
 5. Biddo is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Biddo zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Aanbieder en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Biddo is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van derden.
6Artikel 6 | Gebruik
 1. De Aanbieder heeft gedurende de contractperiode het recht van gebruik  van   de Applicatie. Hieraan kunnen uitdrukkelijk geen eigendomsrechten worden ontleend. De (intellectuele eigendomsrecht op de) Applicatie wordt niet aan Aanbieder overgedragen.
 2. Het gebruiksrecht van de Applicatie is niet overdraagbaar aan derden, in welke vorm dan ook.  Aanbieder kan om deze reden de Applicatie niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Biddo verpanden, in licentie uitgeven, vervreemden, verkopen, verpanden, verhuren of in welke andere vorm dan ook ter beschikking stellen aan derden. Indien de Aanbieder zich niet houdt aan het verbod van dit artikel en een derde het gebruik van de Applicatie verschaft, dan is Biddo gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en zijn de Aanbieder en deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Biddo ten gevolge van deze overtreding en opzegging zal hebben geleden.
 3. De Aanbieder heeft het recht de Applicatie te laten gebruiken door werknemers van de Aanbieder met als doel deze werknemers hun werkzaamheden te laten uitoefenen.
 4. Biddo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade of indirecte schade in welke vorm dan ook, tenzij er sprake is van bewezen opzet of grove onzorgvuldigheid van Biddo, ten gevolge waarvan de schade bij Aanbieder is ontstaan. Iedere aansprakelijkheid van Biddo is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan 5% van de waarde van het Voertuig in het economisch verkeer althans beloopt de aansprakelijkheid van Biddo nooit meer dan  het bedrag van Euro 3.000,- per aanspraak waardoor schade is ontstaan. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Biddo.
 5. Na beëindiging van deze Overeenkomst  vervallen alle gebruiksrechten voor de Applicatie met onmiddellijke ingang. Derhalve is de Aanbieder verplicht het gebruik van de Applicatie per direct te beëindigen. Aanbieder verklaart de Applicatie en eventueel in bezit zijnde kopieën in dit geval per eerstvolgende mogelijkheid te verwijderen van iedere hardware, software, cloud toepassingen en netwerken en staat bij voorbaat aan Biddo toe dit desgewenst door Biddo of door haar in te schakelen deskundigen te laten controleren, die zich op voorhand committeren aan door de Aanbieder gevraagde vertrouwelijkheid aangaande haar (overige) vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
7Artikel 7 | Duur, aanvang, en beëindiging van de Overeenkomst
Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening voor onbeperkte duur, alsmede met een wederzijdse opzegtermijn van één maand.
8Artikel 8 | Geheimhouding
8.1. De Aanbieder is verplicht zich jegens Biddo tijdens de duur van deze Overeenkomst en na beëindiging daarvan te onthouden van het verstrekken van informatie aan derden. Hierbij worden specifiek maar niet uitsluitend bedoeld informatie inzake de Applicatie, handelswijze, afnemers en zakelijke relaties van Biddo, tenzij anders nader schriftelijk overeengekomen. Als de Aanbieder in strijd handelt met dit artikel, dan is Aanbieder, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, verplicht aan Biddo een direct opeisbare en op geen enkele wijze verrekenbare boete te betalen van € 20.000,00 (zegge: twintigduizend Euro) per overtreding. Daarnaast heeft Biddo het recht om eventuele meerdere schade te verhalen op de Aanbieder.
9Artikel 9 | Slotbepalingen
 1. Met de ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle voorgaande overeenkomsten tussen Aanbieder en Biddo, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk zijn aangegaan.
 2. Deze Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd.
 3. Aan de hoofdstukken en paragrafen in deze Overeenkomst komt geen enkele zelfstandige betekenis toe, noch hebben ze invloed op de inhoud van de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden en Algemene Bemiddelingsvoorwaarden van Biddo. 
 4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst of daarvan een gevolg zijn, worden uitsluitend behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten.

Algemene Voorwaarden van Biddo

1Artikel 1 | Aanvaarding Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen: de of deze “voorwaarden”, zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website en bemiddelingsdiensten van Biddo, alsmede op de overige door Biddo geleverde producten en diensten en behoren bij de Overeenkomst. Definities in deze voorwaarden hebben dezelfde betekenis als de definities van de Overeenkomst. Het (verdere) gebruik van de producten en diensten van Biddo houdt in aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker, waaronder Aanbieder. Indien hierna in deze voorwaarden over gebruiker wordt geschreven, wordt hiermee tevens Aanbieder bedoeld. . Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Biddo behoudt zich het recht voor de voorwaarden die op het gebruik van haar producten en diensten alsmede het gebruik van de website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. De gebruiker wordt geacht deze voorwaarden regelmatig tot zich te nemen om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen; de meest actuele versie van deze voorwaarden staat op de website van Biddo.
2Artikel 2 | Auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker respecteert de intellectuele eigendomsrechten van Biddo anders dan voor persoonlijk gebruik van de website en de producten en diensten van Biddo en voor het doel waarvoor deze aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, er mag niets van de website of onderliggende programmatuur en van de producten of diensten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, bewerkt of anderszins gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Biddo
3Artikel 3 | Uitsluiting van aansprakelijkheid
Biddo spant zich in om de informatie op de websites en in haar producten en diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de (algemeen of individueel) verstrekte informatie (waaronder taxatiegegevens) kunnen geen rechten of garanties worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Biddo sluit iedere aansprakelijkheid voor door haar verstrekte informatie en voor ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Biddo sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden verstrekte informatie uitdrukkelijk uit. Biddo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites welke opgenomen zijn in de dienstverlening van Biddo of welke worden getoond op de website.
4Artikel 4 | Communicatie
Iedere communicatie tussen Biddo en de gebruiker kan online dan wel digitaal geschieden, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan dwingendrechtelijk wordt afgeweken. De door Biddo opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de gebruiker. Digitale communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de gebruiker, komt dit voor risico van de gebruiker, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest.
5Artikel 5 | Informatieplicht
Zowel de gebruiker als Biddo komen ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toe indien de andere Partij niet voldoet aan in de Overeenkomst of wet vermelde informatieplichten.
6Artikel 6 | Beschikbaarheid
Biddo spant zich in haar diensten zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Applicatie of de gekoppelde website. Het staat Biddo te allen tijde vrij de toegang tot (een gedeelte van) de website of dienstverlening voor een gebruiker te blokkeren als de gebruiker naar het oordeel van Biddo in strijd handelt of heeft gehandeld met deze voorwaarden.
7Artikel 7 | Medewerking gebruiker
Alle opdrachten worden door Biddo uitgevoerd op basis van de door de gebruiker aan Biddo kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. De gebruiker zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
8Artikel 8 | Uitsluiting andere algemene voorwaarden
Biddo behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De gebruiker verklaart voor de eerste Aanbieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen en onthoudt zich van het toepasselijk verklaren van eigen algemene voorwaarden. Eventueel door gebruiker van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of aanvullingen op de koopovereenkomst worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze op voorhand schriftelijk door Biddo akkoord zijn bevonden en schriftelijk zijn bevestigd.
9Artikel 9 | Privacy statement
Biddo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Biddo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.


 • Als Biddo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Biddo
  T.a.v. gegevensbescherming
  e-mail: Info@biddo.nl

  Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

  Biddo gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites. Biddo gebruikt deze gegevens om de prestaties van haar diensten en website te kunnen verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door relaties met de gebruikers van de websites tot stand te kunnen brengen en/of uit te breiden). Biddo gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de gebruikers van de websites zelf aan Biddo ter beschikking stellen. De gebruikers stellen die gegevens (zoals browsertype en IP-adres) onder andere ter beschikking door hun browser cookies te laten accepteren en door zich op de website te registreren.

  Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • NAWTE (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mail)
 • Postcode
 • Provincie
 • Website
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Kopie paspoort, ID-kaart, rijbewijs, waarop pasfoto zichtbaar is
 • Werkzaam bij organisatie
 • Bankrekeningnummer
 • Inlognaam Biddo.nl
 • Voertuig kentekenplaat
 • Voertuig chassisnummer


 • Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Verwerken van overeenkomsten
 • transporteren voertuigen
 • Analyseren van data (berekenen van conversie)


 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Biddo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
 • SSL protocol toegevoegd
 • toestemming vragen (apps en website)
 • persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Beperking in rechten van verwerkers
 • Data storage encryptie
 • Data transmissie encryptie
 • The right to be forgotten
 • Periodieke PEN-tests
 • Gebruikte software altijd up-to-date


 • Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

  Algemene Bemiddelingsvoorwaarden van Biddo

  1Artikel 1 | Inleiding
  De dienstverlening van Biddo is gericht op het aanbieden en faciliteren van een Waardebepaling middels de Applicatie en het sluiten van een Koopovereenkomst tussen Kopers en de Aanbieder. Biddo heeft contractueel met Bieders vastgelegd dat de Bieder met de Hoogste bieding het Voertuig zal afnemen indien de Voucher wordt verzilverd, onder de in de Overeenkomst genoemde voorwaarden.
  2Artikel 2 | Toepasselijkheid van de Algemene Bemiddelingsvoorwaarden
  Deze Algemene Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge, schriftelijke, elektronische en online Aanbiedingen en mededelingen van Bieders aan Biddo en aan Aanbieder en/of van Biddo aan Bieders en Aanbieder. Deze Algemene Bemiddelingsvoorwaarden, hierna te noemen de of deze “voorwaarden”, behoren bij de Overeenkomst. Definities in deze voorwaarden hebben dezelfde betekenis als de definities van de Overeenkomst.. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Biddo behoudt zich het recht voor deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. De gebruiker wordt geacht deze voorwaarden regelmatig tot zich te nemen om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen; de meest actuele versie van deze voorwaarden staat vermeld op een aparte pagina voor gebruikers/Aanbieders op de website van Biddo.
  3Artikel 3 | Totstandkoming en ontbinding van de Waardebepaling
  De Koopovereenkomst komt tot stand als de Aanbieder een Voucher verzilvert middels de door Biddo gefaciliteerde Applicatie. Biddo behoudt zich het recht voor om een verzilvering terug te trekken om voor de Aanbieder kenbare vergissingen bij acceptatie te herstellen zonder dat de Aanbieder hieraan rechten kan ontlenen. Aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch zijn vastgelegd. Koopovereenkomsten worden rechtstreeks tussen Aanbieder en Koper afgehandeld. Biddo vervult door middel van haar Applicatie en systemen een bemiddelende rol en zal derhalve nooit de rol van Koper of Aanbieder vervullen dan wel gehouden worden deze te vervullen.
  4Artikel 4 | Registratie & gebruik van Biddo
  Om tot een Koopovereenkomst met de Bieders van Biddo te kunnen komen dient Aanbieder te beschikken over de Overeenkomst met Biddo waarin de samenwerking en het prestatieniveau van Biddo en Aanbieder is vastgelegd. Een Voucher van Biddo is uitsluitend te verzilveren binnen de door Biddo gefaciliteerde Applicatie. Biddo is te allen tijde bevoegd om in geval van voor de Aanbieder kenbare vergissingen de verstrekte Waardebepaling in te trekken of de bevestigingsmogelijkheid tijdelijk op te schorten. De Waardebepaling is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een handelsbevoegde functionaris van de geregistreerde Aanbieder. Bij overtreding hiervan is de Aanbieder een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van € 2.500,00 per overtreding. Voor zover Biddo dientengevolge schade lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding. Aanbieder is verplicht om aan Biddo terstond melding te maken van het feit dat zijn faillissement is aangevraagd of dat hij (voorlopig) surseance van betaling heeft verzocht dan wel in geval (een deel van) zijn (handels-)voorraad in beslag is genomen dan wel het vuistpandrecht wordt uitgeoefend. Verkopende bedrijven moeten voordat zij de systemen van Biddo kunnen gebruiken, worden geregistreerd bij Biddo en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bij de Kamer van Koophandel geregistreerde natuurlijke persoon of bestuurder van een rechtspersoon die als bestuurder is geregistreerd, is verantwoordelijk voor verstrekking van de juiste gegevens. Daarnaast is bovengenoemde natuurlijk persoon of bestuurder verantwoordelijk voor alle Koopovereenkomsten die namens de Aanbieder worden gedaan met Kopers via de Applicatie van Biddo, ook indien een gebruiker niet of niet meer door de Aanbieder bevoegd is de Applicatie van Biddo te gebruiken. Biddo heeft recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het niet juist toepassen van deze voorwaarden door een geregistreerde Aanbieder.
  5Artikel 5 | Levering & claims

  De Aanbieder dient het Voertuig voor levering beschikbaar te stellen binnen de overeengekomen leveringstermijn, tenzij anders overeengekomen met de Aanbieder. De Koper is verplicht om afwijkingen in levertijd te accepteren met een maximum van negenentwintig dagen, onder de voorwaarde dat de auto wordt aangeboden in de staat en met de kilometerstand zoals vermeld in de Inspectie. Indien de levertijd met meer dan negenentwintig dagen wordt overschreden is de Koper niet verplicht tot afname van het voertuig. Levering vindt plaats op het moment dat het Voertuig is afgeleverd door of in opdracht van Biddo of door de Koper dan wel, als de Aanbieder daarvoor kiest, door hem wordt afgeleverd bij de Koper.

  Voertuigen worden door de Kopers van Biddo veelal terstond doorverkocht en derhalve is Aanbieder bij overschrijding van de leveringstermijn, zonder ingebrekestelling, in verzuim. De Aanbieder is verplicht om binnen 24 uur na ontvangst van de betaling alle benodigde codes te dan wel anderszins aan Koper ter hand te stellen. Als Aanbieder toerekenbaar te kort schiet, is Biddo of de door Biddo gefaciliteerde Koper niet gehouden de Aanbieder in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen.

  De Aanbieder dient het Voertuig te leveren compleet met correcte NAP, reservesleutels, masterkeys, codekaarten, alarmcertificaten, geldig en volledig Nederlands kentekenbewijs en alle overige documenten c.q. items welke tot het object behoren, tenzij het ontbreken van een of ander document, kaart , sleutels etc. schriftelijk tussen Biddo en/of Koper en Aanbieder voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst schriftelijk is vastgelegd als zijnde akkoord voor Koper. Tenzij in de Inspectie anders is aangegeven, hoeft hetgeen niet is opgegeven ook niet te worden geleverd.

  Aanbieder heeft het recht om het Voertuig na levering te (doen) inspecteren. Koper is gehouden om claims binnen 48 uur na levering en inspectie van het Voertuig te melden bij de Aanbieder.

  Claims dienen schriftelijk of per email te worden gedaan en daar waar mogelijk vergezeld te gaan van foto’s. Bij geen communicatie van Koper naar Aanbieder binnen 48 uur na levering en inspectie van het Voertuig mag de Aanbieder er vanuit gaan dat de Koper akkoord is met de gehele staat van het Voertuigen en is de transactie definitief en onherroepelijk.

  De koper gaat er vanuit dat auto’s niet vallen onder de verhuisboedelvrijstelling, tenzij anders is aangegeven in de Inspectie. Verkoper is verplicht om de koper voor het volledige rest BPM bedrag te compenseren indien blijkt dat een auto onder bovengenoemde regeling valt terwijl dit in de Inspectie niet is vermeld. De Koper is niet verplicht om Voertuigen te accepteren waarvan op het moment van de Waardebepaling niet is gemeld dat deze is gebruikt als taxi, politieauto, ambulance, brandweerauto, lesauto dan wel voor gelijkwaardige doeleinden, zulks mede ter beoordeling aan de directie van Biddo.

  Kopers hebben een claimgrens van € 250,- incl. BTW op het totaal van technische en optische schades aan Voertuigen. Dit betekent dat schades die een lagere waarde dan € 250,- vertegenwoordigen niet door de koper zullen worden geclaimd. Voor schades die een hogere waarde vertegenwoordigen wordt het volledige bedrag van de schade geclaimd op basis van de kostprijs van de koper, zonder verdienmodel en zonder aftrek van een eigen risico. Onder technische schade wordt verstaan alle gebreken die het gebruik van het Voertuig beperken en/of leiden tot een APK afkeur, met uitzondering van slijtdelen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend rem delen, ophangrubbers en schokdempers. Indien een Koper niet akkoord is met het geleverde Voertuig, dan zijn er onderstaande mogelijkheden om tot een oplossing te komen:

  • de Aanbieder betaalt de herstelkosten, of

  • de Aanbieder zorgt voor herstel.

  De kosten hiervan alsmede het transport zijn voor rekening van de Aanbieder of de Aanbieder crediteert het Voertuig en neemt deze terug. Ook in dit geval zijn de transportkosten voor rekening van de Aanbieder.

  Bij verschillen van inzicht over een claim hebben zowel Aanbieder als Koper het recht om een onafhankelijke partij te laten oordelen over de redelijkheid, gegrondheid, relevantie en de geldwaarde van een claim. De kosten komen voor rekening van de Aanbieder als de claim wordt beoordeeld als zijnde gegrond. In het geval de claim als ongegrond wordt beoordeeld, dan zijn de kosten voor de Koper.

  Indien er niet op voornoemde wijze van geschilbeslechting tot een juiste oplossing wordt gekomen, dan kunnen partijen kiezen voor arbitrage dan wel zich wenden tot de gewone rechter.

  6Artikel 6 | Betaling koopsom
  Koper zal de koopsom zoals vermeld op de Koopovereenkomst betalen op de bankrekening zoals vermeld op de door of namens Aanbieder toegezonden factuur, binnen een termijn van vijf werkdagen na de beschikbaarheid over het Voertuig.
  7Artikel 7 | Verplichtingen van Aanbieder
  Aanbieder is gehouden een hoge standaard van stiptheid en professionele zorg te betrachten bij het beschikbaar stellen van de informatie op basis waarvan Biddo een Waardebepaling faciliteert en de door Biddo gefaciliteerde Koper de hierop volgende Bieding uitbrengt die tot de Koopovereenkomst kan leiden. Als Aanbieder nalaat de vereiste zorg te betrachten, is hij voor eventuele schade die dientengevolge door Koper wordt geleden aansprakelijk.
  8Artikel 8 | Niet kenbare gebreken en niet levering Voertuig
  Het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden met betrekking tot de meldingstermijn voor gebreken en/of plaatschade laat onverlet dat ten tijde van de inspectie niet kenbare gebreken door Koper na aflevering van het Voertuig op het adres van Koper op de Aanbieder kunnen worden verhaald tot een maand na levering en inspectie van het Voertuig, indien Aanbieder wel bekend was met deze gebreken of deze gebreken behoorde te kennen en behoorde mede te delen aan Koper. Bij het niet leveren van het Voertuig zoals bevestigd zullen er kosten in rekening gebracht worden van 5% met een maximum van € 1.500,- ex BTW.
  9Artikel 9 | Risico-overname en beschadiging
  Bij levering wordt het Voertuig eigendom van de door Biddo gefaciliteerde Koper. Het risico voor schade is gedurende het uitgevoerde transport voor rekening van de partij die het transport van het Voertuig heeft georganiseerd.
  10Artikel 10 | Meldingsplicht Aanbieder
  Aanbieder is gehouden om te allen tijde een wijziging inzake zijn registratie met de Kamer van Koophandel en/of de RDW terstond schriftelijk bekend te maken aan Biddo.
  11Artikel 11 | Excessen

  Bieder is niet verplicht tot afname van voertuigen als zich de onderstaande gebeurtenissen zich voordoen

  Beurskrach Als beurskrach wordt aangemerkt een daling van de AEX en/of andere wereldwijde aandelenbeurzen index met 10% of meer in een periode van nul tot tien dagen. Dalingen die elkaar opvolgen met een tussenperiode van minder dan 8 weken maar samen 10% of meer daling vormen, worden bij elkaar geteld

  Terroristisme Onder een terrorisme wordt in deze overeenkomst verstaan is het binnen de Europese Unie plegen van geweld of het uitoefenen van ernstige dreiging met een politieke of religieuze reden. Het doel van terrorisme is om politieke verandering te bewerkstelligen.

  Overheidsmaatregelen Overheidsmaatregelen die de waarde van voertuigen negatief beïnvloeden. Op het moment dat overheidsmaatregelen die op het moment van waardebepaling niet bekend kunnen zijn bij Koper, de waarde negatief beïnvloeden, dan heeft Koper het recht om zijn bod in te trekken of aan te passen, zulks ter beoordeling aan een onafhankelijk registertaxateur welke is ingeschreven bij de Federatie Taxateurs, Makelaars & Veilinghouders (TMV) of het Register Experts en Taxateurs Motorvoertuigen (RETM). Het oordeel van de door Biddo te benoemen taxateur is op voorhand bindend.